Ogrod Miłosna

las2

las1

Regulamin korzystania z Ogrodu Dendrologicznego „Miłosna”


Nadleśnictwa Kwidzyn

 

Rozdział I

Udostępnienie Ogrodu do celów dydaktycznych

§ 1.

1. Ogród Dendrologiczny „Miłosna” Nadleśnictwa Kwidzyn zwany w dalszej części regulaminu Ogrodem, jest miejscem prowadzenia edukacji przyrodniczej oraz miejscem rekreacji turystycznej.
2. Edukacja przyrodnicza prowadzona jest w sposób bierny poprzez udostępnienie kolekcji zwiedzającym oraz w sposób czynny poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych.

§ 2.

Wszystkie osoby korzystające z Ogrodu zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad opisanych w Rozdziale 2 niniejszego regulaminu.

§ 3.

Fotografowanie kolekcji dla celów edukacyjnych jest nieodpłatne. Zalicza się tu fotografie wykonywane przez zwiedzających nie przeznaczone do publikacji oraz fotografie wykonywane przez nauczycieli, wychowawców i pracowników uczelni przewidziane do wykorzystania w charakterze pomocy dydaktycznych.

§ 4.

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa odbywają się według poniższych zasad:
1. Zajęcia edukacyjne są bezpłatne.
2. Termin, temat i wymagania szczególne uzgadnia się telefonicznie z pracownikiem Nadleśnictwa.
3. Pisemna rezerwacja terminu jest wiążąca dla Nadleśnictwa wyłącznie po potwierdzeniu rezerwacji przez pracownika Nadleśnictwa.
4. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie odpowiada opiekun grupy.
5. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników wynikające z kontaktu z roślinami znajdującymi się w Ogrodzie.
6. W przypadku rażącego naruszania regulaminu Ogrodu przez uczestników zajęcia ulegają przerwaniu, a grupa może być poproszona o opuszczenie Ogrodu.


Rozdział II

Udostępnienie Ogrodu do celów turystycznych

§ 5.

1. Ogród dostępny jest dla zwiedzających codziennie od godziny 7:00 aż do zmierzchu.
2. W terminach tych nie wprowadza się ograniczenia liczby osób przebywających równocześnie na terenie udostępnionym do zwiedzania.
3. Poza terminami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy na warunkach uzgodnionych z Nadleśnictwem.

§ 6.

1. Wstęp do Ogrodu dla zwiedzających jest bezpłatny.
2. obiekt jest udostępniany społeczeństwu dla celów edukacyjnych.
3. Udostępnienie ogrodu na spotkania zorganizowane powiązane z korzystaniem z wiat jest możliwe tylko za zgodą Nadleśniczego. Jednakże w ogrodzie mogą odbywać się tylko spotkania służące celą edukacyjnym i społecznym.
4. Ogród nie jest udostępniany na różnego rodzaju imprezy o charakterze integracyjnym.

§ 7.

1. Rezerwacji Ogrodu należy dokonać u pracownika Nadleśnictwa, telefonicznie lub
e-mailowo, przy czym Ogród uznaje się za zarezerwowany po potwierdzeniu
i uzgodnieniu terminu.
Rezerwacji należy dokonywać u:
Monika Wudarczyk monika.wudarczyk@gdansk.lasy.gov.pl tel. 55 261 69 66
Jacek Grzebisz jacek.grzebisz@gdansk.lasy.gov.pl tel. 55 261 38 47

Opłatę należy uiścić w biurze Nadleśnictwa na trzy dni przed planowanym zdarzeniem.

§ 8.

Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie pieszo po wyznaczonych ścieżkach oraz po łąkach parkowych. Dopuszcza się ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich
z zastrzeżeniem zachowania należytej ostrożności z uwagi na ograniczenie widoczności oraz wielokierunkowość ruchu na ścieżkach. W czasie burz i silnych wiatrów zwiedzający powinni opuścić Ogród dla własnego bezpieczeństwa.


§ 9.


Na terenie Ogrodu zabronione jest:
1. Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających.
2. Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części.
3. Chwytanie zwierząt.
4. Pozyskiwanie materiału rozmnożeniowego (roślin, sadzonek, owoców, nasion, zarodników).
5. Wprowadzanie zmian w oznakowaniu roślin, dróg i na kierunkowskazach.
6. Wchodzenie do zbiorników wodnych.
7. Niszczenie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, ogrodzeń.
8. Wprowadzanie zwierząt domowych z wyłączeniem psów-przewodników osób niewidomych.

§ 10.

Na terenie Ogrodu zezwala się na:
1. Nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych.
2. Organizację pikników przy ognisku i grillu w miejscach do tego wyznaczonych na warunkach wskazanych w cenniku.
3. Prowadzenie zabaw i gier sportowych w sposób nie zagrażający kolekcji i nie przeszkadzający innym zwiedzającym.


§ 11.

Ogród jest terenem publicznym. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie wszystkich krajowych przepisów prawa dotyczących zachowania na terenach publicznych.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążąca jest decyzja Nadleśniczego.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kwidzyn
Zbigniew Lubiński

 

Nadleśnictwo Kwidzyn
ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn
www: kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl e-mail: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl
Aktualności | Galeria | Szukaj | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności